ГРАФИК на дейностите за осъществяване приемането и записването на учениците в първи клас за учебната 2016 - 2017 година съгласно писмо с изх. № 9105-23/21.01.2016г. на Министъра на образованието и науката

В срок до 31.05.2016 г. училищата приемат заявления за записване на първокласници с приложените необходими документи;

На 03.06.2016 г. до 17.00 часа се обявяват списъците с класираните ученици, разпределени по паралелки, като копие от списъците се изпращат в РИО – Плевен /първо класиране/;

На 08.06.2016 г. до 17.30 ч. директорите подават в РИО - Плевен справка за записаните в първи клас ученици след първо класиране и броя на свободните места.

До 13.06.2016 г. се попълват свободните след първото класиране места, за което се подава справка в РИО - Плевен. Обявяват се останали свободни места, които ще се попълват до 15.09.2016 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА по паралелки – на 14.06.2016 год. /вторник/, в 18 ч.