График за провеждане на допълнителен час на класа, за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка за II учебен срок, учебна 2022 - 2023 година