Отчет за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2021 год