а

Добра материална база

б

Високо ниво на образование

в

Добър учителски колектив

За нас

Видеоклип на Основно училище "Васил Левски"

Повече

Нашата цел

Да създадем такова училище, което не прилича на никое друго. Училище, в което се работи със страст, творчество и въодушевление. Училище, в което родители и учители взаимно се подкрепят, работейки заедно за обучението на всички деца. Училище, което ще може да намери най-новите творчески методи, за да стимулира децата да работят както в час, така и вкъщи. Училище, което - да се надяваме - ще успее да сложи основите на промяната, макар и променяйки хората един по един.

Новини

Oсновно училище "Васил Левски", обявява прием за учебната 2022 - 2023 г., както следва:

ОУ „Васил Левски” – гр. Плевен обявява прием за учебната 2022 – 2023 година, както следва: Първи клас – 3 паралелки, брой ученици – 62 Пети клас – 2 паралелки, свободни места – 25 Заявления за кандидатстване за прием в I клас се подават от 11.01.2022 г. до 27.05.2022 г. в училището или на e-mail: vlevski_pl@abv.bg. Редът и условията за прием на ученици в първи клас се определят с „Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища”, утвърдени от кмета на Община Плевен. При равен брой точки учениците се класират по пореден входящ номер на заявлението. Правилата и графиците с актуалните срокове за подаване на документи са публикувани на сайта на Общината в рубрика „Дейности“, „Образование и младежки дейности”, раздел „Нормативни документи и съобщения”. https://www.pleven.bg/…/pravila-za-priem-na-uchenitsi-v… Обучението във всички класове се осъществява в целодневна организация на учебния ден

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Уважаеми родители и ученици, Основно училище "Васил Левски" - гр. Плевен, участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Дейностите, по които училището участва са: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

Повече
1